El Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI) recolza el nostre projecte de separació de fins de grassa

El Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI) recolza el nostre projecte de separació de fins de grassa

El Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI) ha reconegut el projecte de i&D de Bigas Alsina, d’un sistema de separació de fins de grassa animal amb neteja automatitzada, destinat a productes alimentaris en processos de fusió sec, que mitjançant l’aplicació d’una nova tecnologia permet donar resposta al conjunt de limitacions tècniques de les tecnologies existents fins al moment.

Els objectius específics plantejats en aquest projecte es basen en el desenvolupament d’un nou sistema de filtrat per a la separació de fins de la grassa animal líquida amb les següents característiques:

– Augment de la productivitat dels sistemes actuals d’un 15%.

– Resistència a temperatures de fins a 135 ºC.

– Utilització de mètodes que no generen vibracions ni sorolls.

– El sistema de separació dels fins ha de ser resistent i de baix manteniment.

– El sistema ha de permetre una separació de partícules amb un diàmetre superior a 0,1 mm.

– Filtrat d’una quantitat de grassa superior als 5.000 L/h.

– Filtrat de grassa amb una concentració de sòlids en suspensió d’almenys un 40%.

– Utilització de potències elèctriques inferiors a 0,4 kW, reduint el consum elèctric en un 90%